Chuyển cấp binh chủng từ 1 đến 5s :

 

Bộ Binh: lực tấn công phòng ngự bình thường, khắc Thương binh. Sau khi chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng tăng cao, nhất là tấn công và phòng thủ

Comp 1_00000.jpg

 

Bộ Binh.jpg

Thương Binh : lực tấn công phòng ngự bình thường, khắc Kỵ binh. Sau khi chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng tăng cao, nhất là tấn công và phòng thủ

 

 

Thương Binh.jpg

Kỵ Binh : lực tấn công bình thường, khắc bộ binh. tất cả các khả năng đều tăng, nhất là tấn công và phòng thủ

 

Kỵ Binh.jpg

Cung Binh :sau khi chuyển chức tất cả các khả năng đều tăng, nhất là phòng ngự chiến pháp, tấn công vật lý và bạo kích

 

Cung Binh.jpg

Quan Văn : mưu kế công phòng cao, nhưng công phòng chiến pháp và vật lý thấp. sau khi Chuyển cấp binh chủng tất cả các khả năng đều tăng, nhất là mưu lược pháp thuật và kế sách bổ trợ

 

Quan Văn.jpg


Các bài viết khác