Lần I:

Thời Gian:  Từ 0h00 ngày 06/04/2021 - 23h59 ngày 06/04/2021

Nội Dung: Trong thời gian khuyến mãi tất cả các Thành Chủ chuyển Cxu vào game sẽ được thêm 100% giá trị thực nạp.  

 

Lần II:

Thời Gian:  0h00 ngày 13/04/2021 - 23h59 ngày 13/04/2021

Nội Dung: Trong thời gian khuyến mãi tất cả các Thành Chủ chuyển Cxu vào game sẽ được thêm 100% giá trị thực nạp.  

 

Ngọa Long Private chúc các Thành Chủ chơi game vui vẻ !


Các bài viết khác